Plager ved menopause

Klimakteriet (= overgangsalder)

korallhjertegrønn-menopause

Klimakteriet (= overgangsalder) er en fysiologisk prosess som inntrer på grunn av redusert antall oocytter, som gir fallende inhibin, forhøyet FSH og LH og nedsatt produksjon av progesteron og østrogen.

I perimenopausen oppstår uregelmessige blødninger, med kortere eller lengre intervaller enn fra 3 til 5 uker. Menopausen oppstår på tidspunkt for siste menstruasjon.

Generelt

Menopause inntreffer i gjennomsnitt ved 52,9 år (± 2,1, range 40,3-58,7) Uregelmessige blødninger er hyppigste symptom, opptil 10 % opplever fortsatt regelmessig blødninger frem til menopause.

Omtrent 10-25 % av kvinnene opplever hetetokter premenopausalt. Ved menopause vil 80-85% av kvinnene ha hetetokter, 30 % i uttalt grad. Hetetokter forsvinner som oftest i løpet av fem år, men 10 % har hetetokter etter 10 år.

Det er ikke holdepunkt for at hormon terapi (HT) vil utsette klimakteriske plager. Kvinner som starter menopausal hormonterapi før 60-årsalderen har redusert forekomst av osteoporotiske brudd, kardiovaskulær sykdom, tykktarmskreft og diabetes uten negativ innvirkning på annen kreftrisiko eller mortalitet.

Indikasjoner for behandling:

 • Hetetokter.
 • Redusert livskvalitet
 • Blødningsforstyrrelser
 • Vegetative symptomer som svettebyger, søvnforstyrrelser o.l
 • Urogenitale symptomer
 • Primær profylakse ved klimakterium praecox (økt risiko for osteoporose)
 • Eget ønske – vurdere fordeler og ulemper

Diagnose

 • Anamnesen er viktigst
 • Hormonell utredning er sjelden nødvendig og gir bare et øyeblikksbilde
 • Klimakterium praecox (< 40 år) bør utredes spesielt med henblikk på annen endokrin svikt
 • Fall i inhibin A/B er tidligere indikatorer enn økende FSH

Differensialdiagnose:

 • Hyperthyreose
 • Hypothyreose
 • Carcinoid
 • Arytmier
 • Feokromocytom
 • Søvnproblemer av andre årsaker
 • Medikamentbivirkninger
 • Graviditet

Behandling

Alder, symptomer, menopausestatus og eget ønske er avgjørende for valg av preparat og regime.

For å minske risikoen for dyp vene trombose, bør transdermal behandling foretrekkes.

Hormonterapi:  

Gestagen

 • Ved metroragi
 • Kan gis syklisk i minst 14 dager hver måned (MPA 5-10 mg daglig) uten samtidig østrogen fordi det kan forekomme perioder med hyperøstrogenisme
 • Eller som kontinuerlig tilførsel via hormonspiral


Østrogen monoterapi

 • Mot hetetokter, vegetative symptomer
 • Gis primært til hysterektomerte som ikke trenger gestagen for endometriebestyttelse
 • Kan gis ved innlagt gestagen spiral
 • Administrerers peroralt eller transdermalt


Østrogen med gestagentillegg syklisk/sekvensielt.

 • Mot klimakterielle plager
 • Til pre- og perimenopausale
 • Gestagentillegget gis peroralt eller transdermalt i minimum 10 dager per måned
 • Medfører hos de fleste månedlige blødninger
 • Kan gis langsyklisk

Kontinuerlig kombinert behandling.

 • Tar sikte på langtidsbehandling uten blødninger
 • For å redusere initiale blødningsuregelmessigheter, bør behandlingen ikke startes før ca. 9-12 måneder postmenopausalt
 • Alle former: Start med lavest mulig dose
 • Anbefalt startdose, 1 mg østradiol peroralt eventuelt 50 µg transdermalt. Kombinasjonsplastre som bare finnes i denne styrken, kan halveres så det tilføres 25 µg. Ved kontinuerlig kombinert behandling kan startdose være 0,5 mg østradiol peroralt


Tibolon

 • Effektivt ved klimakterielle besvær og som osteoporoseprofylakse
 • Syntetisk steroid, både østrogen, gestagen og androgen effekt
 • Liten stimulering av endometriet og derved mindre blødning
 • Start ca. 9-12 måneder etter menopausen


Androgenbehandling.

 • Kan forsøkes ved seksuell dysfunksjon
 • Symptombehandling, doseavhengig av respons, ingen påvist nytte med laboratorietester
 • Begrenset dokumentasjon av langtidseffekter


Lokalbehandling.

 • Ved lokale plager, brukes fortrinnsvis lokal behandling
 • Østriol (vagitorium eller krem) eller østradiol (vaginaltablett eller -ring)
 • Østriol kan gis peroralt, men bør neppe være førstevalg pga mulig endometriestimulering. Aktuelt ved vedvarende problemer med vaginal applikasjon

Kontraindikasjoner mot systemisk HT

 • Pågående, tidligere eller suspekt cancer mammae (familiær cancer mammae er ikke kontraindikasjon)
 • Kjente eller suspekte østrogensensitive maligne tilstander
 • Vaginalblødninger av ukjent årsak
 • Ubehandlet endometriehyperplasi
 • Tidligere tromboemboli
 • Tidligere eller aktiv angina eller hjerteinfarkt
 • Aktiv leversykdom
 • Porfyria cutanea tarda (absolutt kontraindikasjon)

Kontroll

 • Gynekologisk undersøkelse anbefales før behandling
 • Lokal behandling kan være livslang, trenger ikke regelmessige kontroller
 • Det bør alltid være en klar indikasjon for start og videreføring av hormonbehandling. Mål – bedre livskvalitet
 • Oppfølging etter 3-4 måneder for eventuell justering av dose eller skifte preparat
 • Senere årlig oppfølging
 • Revurdering ved reseptfornying
 • Etter tre til fem års behandling bør det være en grundigere gjennomgang og vurdering om det skal forsøkes å prøveseponere, eller redusere dosen for å vurdere behovet. Seponering kan skje gradvis
 • Mammografi hvert annet år i henhold til screeningprogrammet og handlingsprogrammet til Norsk Bryst Cancer Gruppe

Informasjon til pasienten

Menopause

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon