Styrke vulvapoliklinikker i alle helseregioner!

NOU 2023:5 Den store forskjellen

Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Vulvaforum var tilstede da kvinnehelseutvalget fremla NOU, Norges offentlige utredninger

Kvinnehelseutvalget foreslår 1 milliard kroner til arbeidet med kvinners helse og kjønns betydning for helse. Utvalget har i sitt arbeid påpekt at kvinnehelse ofte har lav status og lavere prestisje. Flere plager og lidelser er også forbundet med stigma og skam. Utvalget har på bakgrunn av dette forslått en rekke tiltak for å heve statusen til og forståelsen for kvinnehelse og kjønnsperspektiver i helse.

Tiltak 39:

Styrke vulvapoliklinikker i alle helseregioner!

Utvalget mener det er behov for å styrke tilbudet ved vulvapoliklinikkene i Norge. Utvalget anbefaler at de regionale helseforetakene får klare styringssignaler om at det skal være tilbud om vulvapoliklinikk i alle helseregioner. Utvalget anbefaler at klinikkene har åpningstider og bemanning som ikke medfører lang ventetid. Klinikkene bør også ha tilgjengelig personell innen gynekologi, fysioterapi, psykologi, sexologi samt jordmødre og hudleger. Det bør legges til rette for at vulvapoliklinikkene kan samarbeide godt med andre helsetjenester, herunder helsestasjon for ungdom.

Vi i vulvaforum er i dag spesielt fornøyde med tiltak 39! Utvalget anbefaler at helseregioner som i dag ikke har tilbud om vulvaklinikker gis klare signaler om å sikre dette. Utvalget anbefaler at det bevilges øremerkede midler til å styrke tilbudet i de helseregionene som i dag har et tilbud. Utvalget anbefaler at det avsettes 50 millioner kroner til dette formålet.
 
Det er svært gledelig at det er satt fokus på vulvalidelser i NOU. Det er mange som har gjort en kjempe innsats med forarbeidet til NOU og da særskilt Anne Lise Helgesen som har jobbet med dette over mange år.

Veien videre!

Nå blir det viktig at vi alle jobber sammen og sikrer at fokuset på vulvasykdommer fortsatt opprettholdes. Helseministeren sier at det vil dannes høringsutvalg og videre kan man forvente en ferdigstilling i 2024. Helseminister Kjerkol sa i dag sitat: « Denne rapporten skal vi jobbe videre med og den skal ikke legges i en skuff og glemmes». Vi skal ta henne på ordet og jobbe for at pasienter med vulvasykdommer skal få god utredning, diagnostikk og behandling uansett hvor i Norge de bor.

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon