Om Vulvaforum

Vulvaforum er et tverrfaglig forum for helsepersonell fra forskjellige fagområder som engasjerer seg i vulvalidelser.

Vulvaforum ble etablert som en forening i 2018, og har over 120 medlemmer fra hele landet.

Vulvaforum ble opprinnelig etablert i 2003 av legene tilknyttet Vulvapoliklinikken på Oslo Universitetssykehus og fysioterapeuter fra Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi.

Styreleder fra 1.des 2022 er Ida Waagsbø Bjørntvedt.

Ida Waagsbø Bjørntvedt

Overlege

 •  Ida Waagsbø Bjørntvedt er spesialist i Kvinnesykdommer og fødselshjelp. 
 • Jobber som overlege ved vulvaklinikken ved Oslo universitetssykehus
 • Leder av vulvaforum siden 1. desember 2022
Anne Lise Om vulvaforum

Anne Lise Ording Helgesen

Hudlege. PhD

 • Ansatt på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, siden 1990 og jobber nå som post doc stipendiat tilknyttet Nasjonalt senter for Kvinnehelseforskning. Tok doktorgrad i 2016 på Fotodynamisk behandling av genital erosiv lichen planus.
 • Arbeider i tillegg på Vulvapoliklinikken som hudlege, ansatt fra Hudavdelingen, Oslo Universitetssykehus.
 • Har deltids hudlegepraksis med driftstilskudd på Majorstua.
 • Har vært leder av Vulvaforum, etablert i 2003, og stiftet som forening i 2018.
Ingrid Næss

Ingrid Næss

Mensendieck-fysioterapeut 1988

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid fra høgskolen i Vestfold 2007, Master i helsefag 2013. Daglig leder av Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi fra oppstarten i 1990. Spesialist i kvinnehelse 2014. Fra 2015 en bistilling på bekkensenteret Akershus universitetssykehus. Foredrag nasjonalt og internasjonalt.
 • Faglig fordypning i kvinnehelse siden utdanningen som fysioterapeut. Masteroppgave om provosert vestibulodyni (vestibulitt). Arbeider med alle typer bekkenrelaterte plager (og med menn).
 • I Vulvaforum fra en sped begynnelse i 2003.
Trine Aarvold

Trine Aarvold

Lege

 • Ansatt på Sex og samfunn siden 2011 og jobber som lege på Sex og samfunn sin klinikk for unge under 25 år.
 • Underviser helsesøster- og jordmorstudenter på flere universiteter og høyskoler i landet, og holder kurs for andre helsepersonell.
 • Er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse.  
Jenny Toftner

Jenny Toftner

Mensendieck-fysioterapeut, sexologisk rådgiver NACS, par- og familieterapeut

 • Fysioterapeut med drifttilskudd.
 • Selvstendig næringsdrivende ved Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS siden 2008.
 • Kvinnehelsefysioterapeut
 • Utdannet sexolog ved UiA i 2015
 • Utdannet par- og familieterapeut ved VID Oslo i 2023, i masterutdanning par- og familieterapi VID Oslo (2023-2025)
Ole Aleksander

Ole Aleksander Dyrkorn

Overlege

 • Ole Aleksander Dyrkorn er spesialist i Kvinnesykdommer og fødselshjelp.
 • Har doktorgrad (PhD) i urogynekologi og jobber som overlege på Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetsykehus.

Lena Hüttner

Overlege

 • Lena Hüttner er spesialist i Kvinnesykdommer og fødselshjelp. Utdannet i Sverige.
 • Jobber siden år 2000 ved Kvinneklinikken på Ålesund sjukehus.
 • Har under alle år som gynekolog hatt et spesielt interesse for vulvasykdommer.
 • Driver privat praksis, uten driftstilskudd, på Nordvestklinikk i Ulsteinvik en kveld per uke.

Vulvaforum har i 2017 påtatt seg oppgaven og ansvaret for å etablere nettsiden «vulva.no». Nettsiden skal være uavhengig og ikke-kommersiell og vil forsøke å gi saklig informasjon til både pasienter og helsepersonell.

Man har tilstrebet å ha møter 2 ganger i året for å utveksle kunnskap og styrke et fagmiljø innenfor vulvalidelser. Møtested varierer noe, da vi ønsker å besøke ulike behandlingssteder.

Primært holdes møtene i regi av Vulvapoliklinikken på vårt behandlingssted. På møtene oppdateres bl.a. medlemmene om aktuelle forskningsprosjekter, ulike behandlingsgrupper holder innlegg, og innhold og struktur i Vulva.no blir diskutert. Vulvaforum er nylig organisert som en forening (2018), med mulighet for gratis medlemskap.

For øyeblikket har vi 128 medlemmer (jan -19). Foreningen er åpen for alt offentlig godkjente helsepersonell i Norge som engasjerer seg i vulvalidelser. Vi har medlemmer fra hele landet, men flest fra Oslo og Akershus. Vulvaforum er organisert som en forening. Vulvaforums styre er ansvarlig for innholdet på nettsiden Vulva.no.

Foreningen har til formål

1. å spre kunnskap og erfaring om vulvo-vaginale lidelser ved å skape et tverrfaglig nettverk for ulike vulvalidelser.

2.å øke kunnskap om vulvalidelser blant helsepersonell og pasienter ved å opprette det uavhengige nettstedet Vulva.no.

3. å kunne fungere som kontaktorgan mellom de nordiske vulvaforeninger.

4. å øke antallet vulvainteresserte leger og annet helsepersonell i flere områder i i Norge –  og arbeide for mer tverrfaglig behandling av vulvodyni-pasienter.

5. å formidle nyheter innen det vitenskapelige arbeide innenfor vulvalidelser på Vulvaforummøter og på Vulva.no.

6. å avholde to årlige medlemsmøter hvor man tilstreber å legge frem tverrfaglige case-diskusjoner (max 2 pr gang).

Styret i Vulvaforum består av:

Ida Waagsbø Bjørntvedt, gynekolog (styreleder), Anne Lise Helgesen, hudlege, Jenny Toftner, fysioterapeut/sexolog/parterapeut, Ole Aleksander Dyrkorn, gynekolog, Lena Huttner, gynekolog, Trine Aarvold, allmennlege, Ingrid Næss, fysioterapeut.

Styret i Vulvaforum består av:

Ida Waagsbø Bjørntvedt, gynekolog (styreleder), Anne Lise Helgesen, hudlege, Jenny Toftner, fysioterapeut/sexolog/parterapeut, Lena Huttner, gynekolog, Trine Aarvold, allmennlege, Ingrid Næss, fysioterapeut.

§ 1 Foreningens navn er Vulvaforum, stiftet 01.11.2017.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å spre kunnskap og erfaringer om ulike vulvo-vaginale lidelser.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap krever skriftlig innmelding ved en forespørsel til styret.

Leger, fysioterapeuter, psykologer, sexologiske rådgivere eller annet offentlig godkjent helsepersonell med interesse for vulvalidelser kan bli medlemmer. Alle medlemmer har stemmerett.

Firmaer eller organisasjoner kan ikke være medlemmer av foreningen.

Utmelding skal skje skriftlig/pr e-post til styret.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i alle foreningens saker, og er beslutningsdyktig når det er lovlig innvarslet.

Tidspunkt for årsmøtet skal meldes alle medlemmene senest 4 uker før møtet. Forslag til agenda som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes styret senest 2 uker før årsmøtet møtes.

Agenda for hvert årsmøte meldes alle medlemmene minst 1 uke før møtet avholdes, via e-post til alle medlemmer.

Dagsorden:

 • Valg av ordstyrer og referent
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Årsberetning
 • Revidert regnskap
 • Forslag fra styret/medlemmer
 • Fastsetting av kontingent
 • Budsjett
 • Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité
 • Eventuelt

Stemmerett gjelder kun ved personlig fremmøte.

Skriftlig avstemning gjennomføres hvis en av de tilstedeværende ønsker det. Ved votering i saker som ikke gjelder vedtektsendringer kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder avgjørende dobbeltstemme.

§ 5 Ekstraordinær årsmøte

Ekstraordinær årsmøte kan kreves innkalt av styret, eller minst halvparten av medlemmene.

Styret kaller inn minst tre uker før møtet, som avholdes innen to måneder fra det framsatte kravet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles bare den eller de saker som er grunnlag for innkallingen.

Medlemmer som ikke kan være tilstede på det ekstraordinære årsmøtet kan avgi stemme skriftlig på forhånd.

§ 6 Styret

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer, som velges av, og er ansvarlig overfor foreningens høyeste myndighet, årsmøtet. Med unntak av leder, som velges av årsmøtet, konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær, og 2 styremedlemmer (ev. kasserer).

Styret velges på årsmøtet, som også utpeker leder. Leder og to medlemmer er på valg i like år og to medlemmer er på valg i ulike år. Valget gjelder for to år.

Leder bør være lege, sexologisk rådgiver eller fysioterapeut. Det tilstrebes at det er tverrfaglighet i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Et styremedlem kan kun i ekstraordinære omstendigheter nedlegge sitt mandat utenom et årsmøte.

Styreleder kan til enhver tid innkalle styret til møte og skal gjøre dette, såfremt minst to andre styremedlemmer ønsker det. Styremedlemmene kan unntaksvis delta på styremøter via telefon eller videostrømming.

§ 7 Styrets plikter

Styremedlemmene plikter å:

 • arbeide for foreningens formål
 • avholde minst to styremøter årlig
 • føre referat fra styremøtene, og å legge disse ut på hjemmesiden Vulva.no senest 14 dager etter møtene
 • avholde minst to medlemsmøter årlig (årsmøtet kan inngå som ett av to møter), der det tilstrebes faglig innhold
 • foreslå valgkomité og revisor for årsmøtet.
 • opprette, vedlikeholde og oppdatere Vulvaforums nettsted: www.vulva.no

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer i Vulvaforums vedtekter kan kun gjøres på ordinært årsmøte, hvor minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for endringene.

§ 9 Oppløsning

Foreningens oppløsning kan kun skje etter vedtak med 2/3 flertall på årsmøtet, hvor dette har vært på dagsordenen.

§10 Ikrafttredelse

Vedtektene er vedtatt på Vulvaforums årsmøte den 26.04.18 og trer i kraft umiddelbart.

Org. nr.: 922 973 180

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon